Лични данни

 • Настаняването в хотела става посредством предоставянето на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставяните от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
 • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
 • Къща за гости „ Палацо Бяла” има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират или направят резервация.
 • Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.palazzo¬-byala.com може да бъде идентифицирана, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителя предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Къща за гости „Палацо Бяла” услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
 • Къща за гости „Палацо Бяла” гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
  • Установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
  • Издаване на фактура
  • Помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами
  • Информиране относно цени или услуги
  • Предоставяне на услуги и поддръжка
  • Известяване за нови услуги или продукти
  • Предоставяне на персонализирани промоционал ни оферти и др.

 • „Палацо Бяла” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет старницата www. ...... , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 • В резервационната форма, попълвана от Потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия. Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъл на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Палацо Бяла” има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 • „Палацо Бяла” се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица, освен в случаите когато:
  • Е получил изричното съгласие на Потребителя при резервация или в по-късен момент
  • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури
  • И в други посочени в закона случаи.
 Хотел Палацо Бяла - лого / Бяла хотели © Copyrights Palazzo Byala 2009 - 2024
Web Design
Свободно информационно общество
Лични данни           Hotel | Biała | Pokoje | Ceny | Restauracja | Usługi | Galeria | Rezerwacje | Kontakty           Linki